Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

The Elder Paisios of Mount Athos wrote the attached message on the meaning of the Passion of Jesus and our responsibility to Him as His followers.


Τί ύπέμεινε ό Χριστός διά μας, έκτός τές μαστιγώσεις, τούς κολαφισμούς, τά έμπτύσματα, τές ύβρεις, τούς χλευασμούς, τές συκονφαντίες, τήν Σταύρωσίν Του, άλλά καί τήν μεγάλην πίκραν καί τήν θλίψιν άπό τήν κακίαν, τό μίσος, τήν άχαριστίαν τών άνθρώπων καί ίδίως τού δικού λαού τών έβραίων καί όλα αύτά τά δέχθηκε καί τά πέρασε μέχρι τέλους διά τήν δικήν μας άγάπην.

Νά πάμε κάτω άπό τό Σταυρό Του καί νά τού πούμε: «Χριστέ μου, Έσύ διά μένα είσαι καρφωμένος έπάνω στό Σταυρό, έγώ όμως τί μπορώ νά κάνω διά Σένα; Τό μόνο πού μπορώ είναι νά σού πώ: σ’εύχαριστώ γλυκειά μου Άγάπη, ήμαρτον συγχώρεσέ με καί δέξου με στήν άγάπην Σου.

What did Jesus endure for us in addition to the floggings, the slaps, the spitting, the verbal abuse, the sneers, the slanders, and the Crucifixion?   He endured the profound bitterness, grief, hate and evil and the ingratitude of the people and especially that of his own people the Jews, and all those things He endured to the very end because of His love for us.
Let us go to the foot of His Cross and say to Him: “My precious Jesus, You were crucified on the Cross, but what can I do for You; The only thing I can say is thank you my precious Love, I have sinned, forgive me and receive me into Your abundant Love.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου