Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ..
Όποιος και εάν θέλει, ας κάνει μία προσευχούλα για την Γιωργία, την Γιωργία ,τον Κωνσταντίνο και τον Κωνσταντίνο. Και οι τέσσερεις ασθενείς έχουν πολύ ανάγκη να πάρουν λίγη από την δική μας δύναμη και αναπνοή για να συνεχίσουν να παλεύουν να ζήσουν. Καρκίνοι σε παιδιά δημοτικού, εγκεφαλικό και άγνωστο μικρόβιο που κρατάει την ασθενή ένα μήνα σε βαρύ κώμα: θα μπορούσε να ήμουνα εγώ, το παιδί μου, η μάνα μου... Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί και ας ευχηθούμε ο Θεούλης να τους ελεήσει. Ευχαριστώ.

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Το χειρότερο πράγμα για τούς ανθρώπους είναι ο θάνατος. Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς .


Το χειρότερο πράγμα για τούς ανθρώπους είναι ο θάνατος: το να γίνω λάσπη, να μεταβληθώ σε σκουλήκια, σε πηλό! Αξίζει τάχα να είναι κανείς άνθρωπος; Γιατί να σε αγαπήσω, Θεέ μου, αφού αύριο θα μεταβληθώ σε σκουλήκια και πηλό; Να, όμως, πού ό Κύριος Ιησούς Χριστός σε σώζει από τον θάνατο διά της Αναστάσεως Του, εξασφαλίζει την αιώνιο ζωή για την ψυχή σου και το σώμα, όταν εκείνο θα αναστηθεί λαμπερό και θα ενωθεί με την ψυχή.


Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς έχει το δικαίωμα να αποκαλείται ό Μόνος Φιλάνθρωπος, ό μόνος από κατασκευής κόσμου μέχρι της Φοβέρας Κρίσεως. Μονάχα εκείνος πού νίκησε τον θάνατο είναι ό Μόνος Φιλάνθρωπος και όλα τα άλλα είναι άπλες φλυαρίες. Και οι κουλτούρες, οι πολιτισμοί, οι επιστήμες και οι τέχνες; - Τί αστεία πράγματα! Μα τί να την κάνω την τεχνολογία και την επιστήμη όταν με μεταβάλουν σε σκουλήκια και λάσπη; Εκείνος είναι ό μόνος φιλάνθρωπος, αυτός πού με ελευθερώνει από την αμαρτία, τον θάνατο και τον διάβολο. Γιατί ό διάβολος είναι ό εφευρέτης της αμαρτίας και μαζί μ' αυτήν και του κακού.Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Interfaith outreach in Syria: Obama-backed jihadists behead priest as crowd chants "Allahu akbar"My Dear People,
 
God has blessed those of us who live in America with a constitution that is based on the Ten Commandments and the will of God as spelled in the Old and New Testaments.  Because of this the Grace of God has blessed this country abundantly throughout its history.  As we celebrate this day the Declaration of Independence of the USA in the year 2013, we see the forces of darkness that are trying to destroy the God-crowned foundations upon which this nation was founded.  The powers of secularism, atheism, hedonism, greed, hypocrisy, self-indulgence and the denial of the reality of God have set their sights on destroying this great democracy.  Because of this, the remnant, those of us who remain faithful to the will of God, must stand tall and boldly proclaim that our only hope is in the Lord Jesus Christ.  There is no other power in this universe that can lift us up and bring us to the promised land of salvation.  I share with you this day my profound love for this country and the many blessings it has provided for my immigrant family and the millions of other immigrant families during my blessed lifetime of 81 years.
 
The greatest enemy that faces our Judeo-Christian civilization today is Islam.  It denies the Trinity and is hell-bent on destroying anyone who believes in the Father, the Son and the Holy Spirit. In the face of this destructive force, we are called upon to be articulate our faith in our Trinitarian God without fear. We cannot cower before the onslaught of Islam.  We must clearly state with boldness our total commitment to the True God who revealed Himself to the people of Israel and through them to the rest of the world through Jesus Christ.  The American political leadership has not understood the great danger that it faces in Islam and is allowing it to spread its poisonous teachings in America.  This is why I am sharing with you the true face of Islam in the video that accompanies this message.  This is the same plague that has tortured the Orthodox Christian Church since 632 AD.  It is not a pretty picture and the beheadings that are taking place in Syria are motivated by the teachings that come out of the depths of hell.  May God have mercy on our souls.  I will be blessed this coming Sunday, July 7, to celebrate the Divine Liturgy at the Church that I served for 45 years.  We will thank God for America at that service and we will also chant a memorial service for the martyrs of our Christian Faith who are being slaughtered throuhghout the world at the hands of Muslim fanatics.
 
+Fr. Constantine (Charles) J. Simones, USA, July 4, 2013
 
Άγαπητοί μου Χριστιανοί,
 
Σήμερον έορτάζει ή Άμερική τά γενέθλιά της.  Τό καταστατικόν τής Άμερικής βασίζεται στήν άποκάλυψιν τού Θεού πού βρίσκεται είς τήν Βίβλον, τήν Παλαιάν καί τήν Καινήν Διαθήκην. Διά τόν λόγον αύτόν ή Θεία Χάρις έχει εύλογήσει πλουσίως τήν Άμερικήν άπό τήν ήμέραν τής ίδρύσεώς της.  Δυστυχώς βλέπομεν σήμερον σκοτεινές δυνάμεις πού θέλουν νά καταστρέψουν τήν Άμερικήν.  Καί πρώτος στόχος τού έχθρού είς τήν προσπάθειάν του νά κατατστέψη τήν Άμερικήν είναι ό Θεός.  Έχομεν διώξει τόν Θεόν άπό τά σχολεία μας, άπό τά πανεπιστήμιά μας, άπό τήν πολιτικήν μας, καί άπό τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα.  Εύχαριστώ τόν Πανάγαθον Θεόν πού αύτή ή πατρίδα ήνοιξε τάς άγκάλας της είς τούς μετανάστας γονείς μου καί μάς έδωσε τήν εύκαιρίαν νά ζήσόμεν τήν ζωήν μας σέ μιά έλευθέραν χώραν.  Ό μεγαλύτερος έχθρός τής Άμερικής καί τού Δυτικού μας Πολιτισμού είναι τό Ίσλάμ.  Τό Ίσλάμ είναι έχθρός τού Τριαδικού Θεού.  Τό Ίσλάμ δείχνει κατά τάς ήμέρας αύτάς τό καταστρεπτικόν πρόσωπον του είς τόν πόλεμον είς τήν Συρίαν.  Δι' αύτό σάς έσωκλείω τό βίδεο αύτό άπό τό μέτωπο τής Συρίας νά δείτε τήν βαρβαρότητα τού Ίσλάμ. Θά έχω τήν εύκαρίαν αύτήν τήν Κυριακήν, τήν 7ην Ίουλίου νά λειτουργήσω ξανά στόν ναόν πού ύπηρέτησα διά 45 χρόνια.  Κατά τήν Λειτουργίαν αύτήν θά εύχαριστήσωμεν τόν Θεόν διά τήν Άμερικήν καί θά ψάλωμεν τρισάγιον διά τούς Χριστιανούς πού μαρτυρούν μέ τήν ζωήν τους διά τήν πίστιν των είς τόν Χριστόν.  Ό Θεός νά έλεήση τάς ψυχάς μας.
 

+Πρεσβ. Κων/νος Δ. Σιμώνης, ΗΠΑ, 4 Ίουλίου, 2013
Warning: video is graphic

"The Al Nusrah Front for the People of the Levant, al Qaeda's affiliate in Syria, claimed it launched two suicide assaults and other attacks with Syrian rebel groups, including an Islamist unit and two Free Syrian Army brigades....The Al Nusrah Front is willing to work with Syrian rebel groups such as the Free Syrian Army, and in its official statements has admitted to doing so....The Al Nusrah Front has also cooperated with Free Syrian Army units to establish sharia, or Islamic law, in Aleppo and in eastern Syria....The US government is backing the Free Syrian Army despite the group's known ties to the Al Nusrah Front." -- "Al Nusrah Front claims joint operations, including a suicide assault, with Syrian rebel groups," by Bill Roggio at theLong War Journal, June 29
"WARNING GRAPHIC VIDEO - Syrian Jihadists behead Catholic priest," from Catholic Online, June 29 (thanks to Pamela Geller):

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σορός της Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Ευγενίας Κλειδαρά, που εκοιμήθη πλήρης ημερών τα ξημερώματα.

Δεκάδες πιστοί απ’ όλο το νησί συρρέουν από το πρωί στο μοναστήρι προκειμένου να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στην μακαριστή γερόντισσα που συνέδεσε την ζωή της με το νησί και το μοναστήρι των Αγίων.


Με δάκρυα στα μάτια οι μοναχές της αδελφότητας υποδέχονται τους πιστούς που σπεύδουν για να λάβουν την ευχή της για τελευταία φορά.