Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

ΑΠΌ ΤΆ ΡΗΤΆ ΤΟΎ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
1.  Ή ψυχή είναι  πολύ βαθιά καί μόνον ό Θεός τήν γνωρίζει.

2.  Γιατί νά κυνηγάμε τά σκοτάδια; Νά άνάψωμεν τό φώς καί τά σκοτάδια θά φύγουν μόνα τους.  Θά άφησωμεν νά κατοικήση σ’όλην τήν ψυχήν μας ό Χριστός καί τά δαιμόνια θά φύγουν μόνα τους.

3. Μπορεί κάποιος νά μιλάει διά τάς άμαρτίας του καί νά είναι ύπερήφανος καί άλλος νά μιλάει διά τάς άρετάς του καί νά είναι ταπεινός.

4. Δέν γίνεται κανείς Χριστιανός μέ τήν τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά.

5. Άν θέλης μπορείς νά άγιάσης καί μέσα στήν Όμόνοιαν.

6. Ό Θεός μας άγαπάει πολύ καί μάς έχει στόν νούν Του κάθε στιγμήν καί μάς προστατεύει.  Πρέπει νά καταλάβωμεν αύτό καί νά μή φοβούμαστε τίποτε.

7. Νά παρακαλάς τόν Θεόν νά συγχωρήση τάς άμαρτίας σου. Καί ό Θεός, έπειδή θά τού παρακαλάς πονεμένος καί ταπεινωμένος θά σού συγχωρήση τάς άμαρτίας σου καί θά σέ κάνει καλά καί στό σώμα.

8. Ή μεγάλη λύπη καί ή στενοχώρια δέν είναι άπό τόν Θεόν, είναι παγίδα τού διαβόλου.

9. Ό Θεός φροντίζει άκόμη καί διά τάς πιό μικράς λεπτομέρειας τής ζωής μας.  Δέν άδιαφορεί διά μας, δέν είμαστε μόνοι στόν κόσμον.

10. Νά γεμίσης τήν ψυχήν σου μέ Χριστόν, μέ θείον έρωτα, μέ χαράν.  Ή χαρά τού Χριστού θά σέ ίατρέψη.

11. Νά μήν ένδιαφέρεσαι άν σέ άγαπούν, άλλά άν έσύ άγαπάς τόν Χριστόν καί τούς άνθρώπους. Μόνον έτσι γεμίζει ή ψυχή.

12. Τό πάν είναι νά άγαπήση ό άνθρωπος τόν Χριστόν καί όλα τά προβλήματα τακτοποιούνται.